• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Rekrutacja

 

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież

       do nauki w naszej szkole!


Zgłoszenia kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w Kępnie należy złożyć w terminie do 31 maja 2020 r.
Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w Kępnie odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności polega na:
        1) sprawdzeniu uzdolnień muzycznych;
        2) sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 
Sprawdzenie uzdolnień muzycznych obejmuje 4 zakresy:
       1) słuch wysokościowy;
       2) intonację;
       3) poczucie rytmu;
       4) pamięć muzyczną.
 
Badanie uzdolnień muzycznych kandydata odbywa się w formie ustnej i polega na zaśpiewaniu przygotowanej przez kandydata piosenki oraz realizacji kilku praktycznych ćwiczeń (np. powtórzenie głosem dźwięku, krótkiej melodii, wyklaskanie rytmu itp.).

Badania przydatności do szkoły odbędą się 2 czerwca 2020 r. w sali koncertowej szkoły o wyznaczonej dla każdego kandydata godzinie.
Konsultacje w ramach drzwi otwartych szkoły odbędą się w dniach 15, 22 i 29 maja 2020 r. (godz. 15.45 – 16.30).
Spotkanie informacyjne dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów na temat zasad funkcjonowania szkoły odbędzie się 22 maja 2020 r. (godz. 15.45 – 16.30).