Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Deklaracja dostępności

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://psmkepno.pl/ .

 

Data publikacji strony internetowej: 23.06.2017

Data ostatniej aktualizacji: 10.11.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:


•    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabo słyszących,
•    hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego,
•    niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


•    możliwość kontroli powiększenia fonta,
•    możliwość przejścia do wersji kontrastowej,
•    możliwość automatycznego wyłączania kolorów na plikach graficznych,
•    wyszukiwarka,
•    korzystanie z nawigacji za pomocą systemu TAB,
•    możliwość podpisywania plików zdjęciowych ALT


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W/w ułatwienia są dostępne na panelu pomocy znajdującym się w nagłówku strony.


Oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Pacholik, adres poczty elektronicznej tansman@hot.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na niemr telefonu +48 62 78 230 29.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni, jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących


W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Kępnie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w szkole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:
•    korzystania z poczty elektronicznej – tansman@hot.pl
•    telefonicznie – nr 62 78 230 29

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej tansman@hot.pl, w formie papierowej na adres PSM lub telefonicznie (62 78 230 29).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.
 

Dostępność architektoniczna


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra

ul. Staszic 10, 63-600 Kępno


Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony ulicy Staszica, a drugie od strony podwórka. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak podjazdu dla wózków.
Korytarz na parterze posiada kształt wielkiej litery T. Chcąc dotrzeć do sekretariatu od strony wejścia głównego w połowie długości korytarza należy skręcić w prawo a od strony podwórza w lewo i kierować się do końca. Sekretariat znajduje się po prawej stronie.

Architektura i zabytkowy charakter budynku, ogranicza dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Dla tych osób dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem (od strony ulicy) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W PSM nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.