Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie prowadzi kształcenie w zakresie gry na instrumentach: fortepianie, gitarze, skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, trąbce i akordeonie. Nauka odbywa się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (dział dziecięcy) i czteroletnim (dział młodzieżowy). Do cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Do cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
Wnioski o przyjęcie kandydatów do Szkoły można składać do 31 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. (termin zostaje wydłużony!). Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek wraz z zaświadczenie wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej (zaświadczenie można dostarczyć w późniejszym terminie), a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
We wniosku należy wskazać instrument, na jakim kandydat chciałby się uczyć grać. Można również podać drugi instrument, na wypadek, gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.   

Kwalifikacja kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na:
        1) sprawdzeniu uzdolnień muzycznych;
        2) sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 
Sprawdzenie uzdolnień muzycznych obejmuje 4 zakresy:
       1) słuch wysokościowy;
       2) intonację;
       3) poczucie rytmu;
       4) pamięć muzyczną.
 
Badanie uzdolnień muzycznych kandydata odbywa się w formie ustnej i polega na zaśpiewaniu przygotowanej przez kandydata piosenki oraz realizacji kilku praktycznych ćwiczeń (np. powtórzenie głosem dźwięku, krótkiej melodii, wyklaskanie rytmu itp.). O szczegółach tegorocznego badania będziemy informowali kandydatów telefonicznie.
Badania przydatności do Szkoły odbędą się po 20 czerwca b.r. w sali koncertowej szkoły o wyznaczonej dla każdego kandydata godzinie. Dokładny termin badania zostanie ogłoszony na naszej stronie BIP na 7 dni przed. Ponadto o terminie szkoła będzie informowała każdego Kandydata telefonicznie.
Konsultacje w ramach drzwi otwartych szkoły odbędą się w dniach 15, 22 i 29 maja 2020 r. (godz. 15.45 – 16.30). W związku z obecną sytuacją w trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów i ich rodziców odwołujemy zbiorowe konsultacje i spotkanie z dyrektorem szkoły. W zamian proponujemy cykl "Prezentacji instrumentalnych" dostępnych na naszym blogu video. Ponadto zachęcamy do wysłuchania wywiadu z dyrektorem szkoły dostępnym na stronie Radia SUD i na naszym profilu facebookowym.
Spotkanie informacyjne dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów na temat zasad funkcjonowania szkoły odbędzie się 22 maja 2020 r. (godz. 15.45 – 16.30).

W związku z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o składanie wypełnionych wniosków wraz z załącznikiem (jeśli to możliwe) wrzucając je w zaklejonych kopertach do skrzynki na listy. Z uwagi na ograniczony obecnie kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej dopuszcza się możliwość dostarczenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego w późniejszym terminie (najpóźniej do dnia zamknięcia listy kandydatów, przy czym nie wyklucza się możliwości wydłużenia okresu składania wniosków). O przyjęciu wniosków zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Istnieje również możliwość składania kopi wniosku i zaświadczenia lekarskiego drogą mailową. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania potwierdzenia odbioru wiadomości i dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia badania przydatności w późniejszym terminie. Równocześnie informujemy, że zaplanowane terminy konsultacji, spotkania z rodzicami kandydatów i przeprowadzenia badania przydatności w zależności od dalszego rozwoju sytuacji mogą ulec zmianom, o czym będziemy Państwa na bieżąco komunikować za pośrednictwem strony internetowej Szkoły. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły (tel.: 62 78 230 29, mail: tansman@hot.pl).