Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Rekrutacja

 

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież

       do nauki w naszej szkole!


     Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie ogłasza nabór do Szkoły na rok szkolny 2022/2023. Prowadzimy kształcenie w zakresie gry na 7 instrumentach: fortepianie, gitarze, skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, trąbce i akordeonie. Nauka odbywa się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (dział dziecięcy) i czteroletnim (dział młodzieżowy). Do cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Do cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
    Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły wraz wypełnioną klauzulą RODO można składać do 31 maja 2022 r. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają wniosek wraz z zaświadczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – zaświadczeniem o korzystaniu z wychowania przedszkolnego albo opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego w późniejszym terminie (najpóźniej do dnia przeprowadzanego badania przydatności). Zachęcamy rodziców kandydatów do składania kopi w/w. dokumentów drogą mailową na adres tansman@hot.pl. Po otrzymaniu wniosku z kompletem dokumentów drogą elektroniczną Szkoła potwierdzi odbiór wiadomości. W razie braku takiego powiadomienia prosimy o kontakt telefoniczny. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Szkoły w dniu badania przydatności. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły (tel.: 62 78 230 29, mail: sekretariat@psmkepno.pl).
    We wniosku należy wskazać instrument, na jakim kandydat chciałby się uczyć grać. Można również podać drugi instrument, na wypadek, gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować komisja rekrutacyjna, uwzględniając predyspozycje kandydata.   

    Kwalifikacja kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
Badanie przydatności polega na:
        1) sprawdzeniu uzdolnień muzycznych;
        2) sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 
    Sprawdzenie uzdolnień muzycznych obejmuje 4 zakresy:
       1) słuch wysokościowy;
       2) intonację;
       3) poczucie rytmu;
       4) pamięć muzyczną.
 
    Badanie uzdolnień muzycznych odbywa się w formie ustnej i polega na zaśpiewaniu przygotowanej przez kandydata piosenki oraz realizacji kilku praktycznych ćwiczeń (np. powtórzenie głosem dźwięku, krótkiej melodii, wyklaskanie rytmu itp.). 

    Badanie przydatności kandydata  odbędzie się 9 czerwca 2022 r. w sali koncertowej Szkoły. O dokładnej godzinie badania każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie na 7 dni przed ustalonym terminem. 

   Zbiorowe konsultacje w ramach drzwi otwartych odbędą się w dniach 20 i 27 maja oraz 3 czerwca 2022 r. w godzinach: 15:45 - 16:30. Spotkanie z dyrektorem Szkoły odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz. 18:00 - 18:45.

    Już teraz można dowiedzieć się więcej o praktycznej nauce gry na instrumentach w naszej szkole oglądając krótkie prezentacje instrumentalne, poświęcone siedmiu różnym instrumentom. Prezentacje są dostępne poniżej na blogu video (kliknij na podany link: https://psmkepno.pl/videoblog.html).