Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły obowiązujące od dnia 19.10.2020 r.

 W związku z wprowadzeniem od 19 października 2020 r. ograniczeń funkcjonowania szkół artystycznych, od dnia dzisiejszego, tj. od 19.10.2020 r. do odwołania obowiązuje w naszej szkole nowy harmonogram zajęć, który przedstawia się w sposób następujący:

1)      w trybie stacjonarnym będą odbywały się:
·         lekcje gry na instrumentach
·         lekcje fortepianu dodatkowego 
·         zajęcia z akompaniatorem
·         zajęcia z rytmiki
·         zajęcia z chóru


2)      w trybie mieszanym lub zdalnym będą odbywały się:
·         zajęcia z kształcenie słuchu
·         audycje muzyczne

Klasa I i III scn będą miały rytmikę bez zmian, natomiast klasa II scn (z uwagi na większą liczbę uczniów zostaje podzielona na 2 grupy). Proszę o zapoznanie się ze szczegółowym planem zajęć teorii zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce „do pobrania”.
Podczas zajęć chóru nauczyciel będzie pracował z każdym głosem osobno. W związku z powyższym proszę o przychodzenie na chór na swoją godz. (zgodnie z przydziałem do głosu). Podaje się nowy rozkład zajęć chóru:

·         godz. 16.30 – Soprany
·         godz. 17.00 – Alty
·         godz. 17.30 - Tenory i Basy

Zajęcia kształcenia słuchu będą odbywały się zasadniczo w trybie mieszanym bez podziału na grupy w klasach do 8 osób i z podziałem na grupy w klasach powyżej 8.
Zajęcia z audycji muzycznych zasadniczo będą się odbywały zdalnie. Odstępstwo od tej zasady stanowią klasy lub utworzone grupy, do których uczęszczają (czy należą) uczniowie mający zaraz przed lub po audycjach zajęcia indywidualne w trybie stacjonarnym.

Przy ustalaniu harmonogramu zajęć teorii pod uwagę było brane dostosowanie zajęć zbiorowych do zajęć indywidualnych (umożliwiające udział w jednych i drugich zajęciach pomimo zmiany trybu ze stacjonarnego na zdalny), ograniczenie liczebności grup, kontaktów między klasami i grupami.
O podziale niektórych klas na grupy zadecydowała ich liczebność (powyżej 8 uczniów), natomiast o przydziale do każdej z nich analiza planu zajęć indywidualnych każdego ucznia w kontekście zajęć teorii, umożliwiająca udział uczniów w zajęciach indywidualnych, odbywających się stacjonarnie oraz zbiorowych, odbywających się w innych sposób.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym dotąd planem lekcji. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, niezależnych od ucznia i nauczyciela dopuszcza się możliwość korekty w tygodniowym rozkładzie zajęć. Głównym komunikatorem do nauki zdalnej będzie aplikacja Micsrosoft Teams. W przypadku zajęć indywidualnych, w razie potrzeby dopuszcza się pracę w innej - wypracowanej wcześniej - formie, zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami kształcenia na odległość.

Niezależnie od wprowadzonych zmian uczniowie skierowani na kwarantannę zobowiązani są do dalszego udziału w zajęciach na odległość. W odniesieniu do zajęć zbiorowych dołączają za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams do grupy zdalnie zgodnie z planem lekcji teorii, natomiast w odniesieniu do zajęć indywidualnych kontaktują się z nauczycielem w celu ustalenia formy dalszej współpracy.

Uwaga! Uczniowie, którzy z przyczyn technicznych i informatycznych nie mogą połączyć się z aplikacją Microsoft Teams, uczestniczyć w zajęciach za jej pośrednictwem, bądź w wyznaczonym czasie zajęć zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym nauczyciela za pośrednictwem szkoły (nr. tel. 62 78 230 29). Informacja ta będzie stanowiła podstawę do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach (jeśli ma to charakter jednorazowy) bądź do ustalenia innej formy pracy z uczniem, uwzględniającej możliwości w tym zakresie ucznia i nauczyciela.

Uczniowie klas I proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod nr tel. 62 78 230 29 celem uzyskania kont i haseł do aplikacji Microsoft Teams.

Z uwagi na dynamiczny wzrost liczby zakażeń i przypadki zarażeń COVID-19 również w środowisku szkolnym na naszym terenie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przebywania na terenie szkoły, tzn. zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa również podczas zajęć (jeśli nie ma przeciwskazań) i częste mycie oraz dezynfekowanie rąk. Pamiętajmy, w przestrzeni wspólnej dotykamy wielu przedmiotów: klamek, kranu w łazience, poręczy itd. Nie dotykajmy rękoma okolic twarzy, bo możemy się zarazić.

Szczegółowy harmonogram zajęć teorii (kształcenie słucha, rytmiki i audycji muzycznych) z podziałem na grupy i zajęcia odbywające się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „do pobrania”.

Jeszcze dziś na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczone zarządzenie dyrektora zmieniające zasady kształcenia na odległość i dokument, którego zarządzenie dotyczy.

W związku z obecną, nadzwyczajną sytuacją zobowiązuje się rodziców do systematycznego sprawdzania wiadomości na e-dzienniku i stronie internetowej szkoły.

 Życzę wszystkim dużo zdrowia

 Magdalena Pacholik – dyrektor szkoły